Home

Erdélyi református anyakönyvek

Erdélyi Református Egyházkerüle

 1. Gazdag tartalommal ellátott honlap, az egyházkerület adatain kívül hírlevél, rendszeres sajtószeml
 2. AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZ ANYAKÖNYVEI Amikor a MELTE (Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete) ve- a református és az evangélikus anyakönyvezési gyakorlatba is, hiszen köztük átfedéseket és hasonlóságokat fedezhetünk fel. A felekezeti anyakönyvek elnevezés alatt a polgári jog szempontjábó
 3. t az várható volt, a három év alatt csak közel 380 ezer személy (az akkori Erdély lakosságának 6,9%-át) adatait sikerült digitalizálni, de például.
 4. Felkerült a Familysearch.com-ra Magyarország református egyházi anyakönyvek tartalmának kereshető adatbázisa, 2.464.298 rekorddal. Az adatbázis ITT található
 5. MagyarországMagyarországi anyakönyvek (1895-1980)(ugyanitt felvidéki és több magyar helység, európai és más kontinensek anyakönyvei is) Magyarország (és néhány elcsatolt rész) indexelt római kat. anyakönyvei (1895-ig)Magyarország (és néhány elcsatolt terület) indexelt református

MACSE - Magyar Családtörténet-kutató Egyesület honlapja. Az itt kutatható adatbázisok a kutatóink által végzett anyakönyvi feldolgozások alapján készültek.. Mivel az UNSZJE egyház (közismert néven mormonok) filmezetett anyakönyveinek kereshető formában való feldolgozásai gyorsan haladnak előre, velük nem kívánunk versenyre kelni Nem lebecsülve munkájukat. Erdélyi úrbéri összeírások, 1785-1786 (F 51) Ami a 'nevezetes tollvonás' után is érvényben maradt. A Mária Terézia által 1767. január 23-án kibocsátott úrbéri rendelet alapján lefolytatott összeírás és szabályozás Erdély területét nem érintette. II - Kecskemét, RK anyakönyvek: Ker.: 1678-1920, Ház.: 1737-1922!, Hal.: 1734-1761, stb. itt - Tarnaörs és Erk lakossága kronológiai sorrendben itt - Erdélyi és más települések feldolgozott anyakönyvi adatai itt! - Ausztria, Stájerország : R.K. anyakönyvek a graz-i Püspökség oldalán it

A második kategóriában minden olyan családi élményt tölthetsz fel, aminek szerzői jogai téged illetnek, azaz családi fotók, történetek, stb. Az első és a második kategóriában tehát nem csak böngészhetsz, kereshetsz, felfedezhetsz, hanem te magad is alakíthatod a tartalmat, hozzájárulva egy globális genealógiai (azaz leszármazástani) lexikon elkészüléséhez A régi, egységes kolozsvári egyházközség igen gazdag levéltára 1961-ben került az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárába. Ezt megelőzően a levéltár régi anyagát többször rendezték. Anyakönyvek 1784-1850 3 kötet. Családkönyv 1883-1906 2 k.

Anyakönyvek jegyzéke letölthető itt. Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára Névváltozat: Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal Rövidítés: ERefLvt Munkatárs: Sipos Gábor Kolozsvár, Farkas/Kogălniceanu u. 16/A (a templom kerengőjében). Az Erdélyi Református Egyház múltjának írásos emlékeit őrző és kezelő intézmény. Iratmennyiség: 600 folyóméter. A 19 Anyakönyvek másolatai A 20 Egyházkerületi tisztségviselők hivatali iratai 1. Bánffy Dezső br. főgondnok iratai 1890-1892 1 köteg 0,15 fm 2. Imre Lajos belmissziói előadó iratai 1941-1942 1. Református anyakönyvi adatbázis a neten! Felkerült a Familysearch.com-ra Magyarország református egyházi anyakönyvek tartalmának kereshető adatbázisa, 2.464.298 rekorddal. Az adatbázis ITT található

A nyárádgálfalvi Fekete család a nyárádgálfalvi Nagy családból szakadt ki, a régi okmányokban Fekete alias Nagy néven szerepel, de már 1602-ben Fekete Péter és Fekete Márton, mint lovas székelyek esküsznek fel Giorgio Basta főgenerális rendeletére a császár és király hűségére. 1605 után Fekete Bálint és Fekete Péter Nyárádgálfalváról eltávoztak Erdélyi reformátusoknak oszt milliárdokat a kormány Két részletben 3,5 milliárd forintot biztosít a kormány az erdélyi református egyház ingatlan beruházásaira, illetve programjai támogatására - erdélyi családkutató központok létrehozásának és működtetésének támogatása. egyházi- és állami anyakönyvek digitizálása (folyamatos) izraelita temetők, részben az árkosi és kőröspataki temetők, a sepsiszentgyörgyi katolikus, református és köztemető, stb..

Digitalizálták az 1850-1914 közötti erdélyiek adatait

Az Érmellék több erdélyi és tiszántúli püspököt is adott a református egyháznak: Érkeserűben született Keserűi Dajka János (1580-1633), Székelyhídon Tofaeus Dobos Mihály (1624-1684), Bihardiószegen Diószegi Kiss István (1635-1698), Érsemjénben Csiha Kálmán (1929-2007), illetve a még tájegységileg részben idetartozó Pérben Budai Ézsaiás (1766-1841) Címke: Erdélyi Református Egyházkerület. 08.02.2019 Sipos Zoltán. Magyarországi támogatások - NERdély Tavaly is elárasztották Erdélyt a magyarországi közpénzek. Mutatjuk a legnagyobb nyerteseket. A 2017-es rekordot túlszárnyalva 47 milliárd forintot ítélt meg erdélyi szervezetek számára 2018-ban a Bethlen Gábor Alap.

Erdély népesedéstörténetének a magyar államalapítástól a 19. század dereka tájáig terjedő korszakáról eddig nem készült olyan összefoglaló mű, amely a népesség számának és összetételének alakulását a történeti demográfia módszerének szem előtt tartásával elemzi, különös tekintettel az újkori etnikai arculatát meghatározó változásokra Az erdélyi protestáns egyházaknál az anyakönyvek vezetésének teljes körű jogát 1785-ben adta meg II. József. De több helységben ennél sokkal korábban kezdték az anyakönyvezést. A római katolikus, a református és az unitárius egyházak már a 18. század közepétől elkezdték az anyakönyvezést

A magyarlapádi házassági anyakönyvek . Az erdélyi Fehérvármegye a XI-XII. században az Erdélyi-medence egész déli részére kiterjedt, mintegy hat 1918 előtti vármegyét (Alsó-Fehér, Brassó, Fogaras, Háromszék, Nagyküküllő, Szeben vármegye) foglalt magába. A Református Ágendáskönyv (Kolozsvár 1950) 184-185. A fejdelmi hatalom azonban nem nézhette tétlenül az erdélyi katonág legértékesebb elemének fogyatkozását, ezért de a református püspök is felügyeletet gyakorolt, és az erdélyi fejedelem erősítette meg. Bár a jelenség feltérképezéséhez az egyházi anyakönyvek tanulmányozása szükséges, úgy tűnik, hogy a XIX.

Református egyházi anyakönyvek 1624-1895. Indexelt keresztelési anyakönyvi kivonatok. Vegyes egyházi anyakönyvek 1734-1895. Többféle egyházból származó, indexelt anyakönyvek. Erdélyi és felvidéki anyakönyvek keresése. Családkönyv adatbázis. Háromszék, Alcsík, Felcsík, Kovászna és néhány magyarországi megye. Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítj - Új Évezred Alapítvány (erdélyi gyülekezet megsegítésére-Temesvár) - Tűtorony Alapítvány (a helyi gyülekezetet támogatja, pl. anyakönyvek feldolgozása) Éves rendezvények: 3 tábor évente, amelyek 7 naposak; Csokonai Művelődési Házzal kulturális rendezvénysorozatok. Közösség rövid történet

Református egyházi anyakönyvek online - Genealógia

Anyakönyvek online, anyakönyvi adatbázisok - Genealógia

Köszönjük Kondor Norbertnek, hogy felhívásunkat olvasva elküldte nekünk a www.familysearch.org honlapon közzétett anyakönyvek bejegyzéseiből általa összegyűjtött világháborús hősök neveit. Ahogyan jelezte, Inota halotti anyakönyveit nem nézte át, tehát az alábbi névsor még kiegészítésre szorul az inotai hősök www.familysearch.org -on felkutatható neveivel (Tunyogmatolcs, református anyakönyvek 1730-as évek.) F e l. (Főleg erdélyi családok történetével foglalkozik, genealógiai tabellákkal, összeírásokkal, lustra-jegyzékekkel illusztrálva a családtörténeti cikkeket. Minden füzethez részletes névmutatót közöl.) Gerő József: A királyi könyvek. 1867-1918.. református, kevés számú katolikusa 1773-tő a bodaikl i (ma: Bodajk) plébániához tartozik.25 Az Erdélyi család életébe is megfigyelhetőn k e tulajdonváltozások a , bodajki keresztelőkön hol egy Berényi, hol egy Perényi neve kerül a keresztszülők rovatába.2 A református egyház ebben az időben 201 egyházfenntartói járulékot fizető egyháztagból, és azok családtagjaiból ált, kb. 1000-1100 ember alkotta a teljes gyülekezetet. A református gyülekezet erős, a XIX század vége és a XX. század eleje jelentős fejlesztéseket, felújításokat hozott Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Cluj-Napoca. Gefällt 896 Mal · 1 Personen sprechen darüber · 22 waren hier. Az Erdélyi Református Egyház múltjának írásos emlékeit őrző és kezelő..

[Pálffy Endre maroshévízi református lelkész 1917. július 1-jén leírt visszaemlékezése] Az erdélyi lakosságot ért, soha nem pótolható veszteségekért - köztudott ez - a néhány, felületesen, sőt bűnösen könnyelmű hatósági biztatások és ijesztgetések viselik jó nagymértékben a felelősséget Erdélyi családtörténeti adattár-> A Kárpát-medence Magyarországi református keresztelési anykönyvek 1624-1895: Magyarországi református keresztelési anykönyvek 1624-1895 (kereshető) Magyarországi katolikus anyakönyvek 1636-1895: Magyarországi katolikus anyakönyvek 1636-1895: Brassó megyei települések anyakönyveinek.

MACSE Anyaköny

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 12. szám június 15. Ára 0,80 lej Isten az én segítségem Lk 16,19 31 A szeretet és az erkölcs nélküli élet az egyes kortársa 15 1746-tól a marosvásárhelyi református kollégium diákja, az etimologia osztály praeceptora. (TONK Sándor 1994, 77.) 16 Más adat szerint 1861-1809-ben volt bergenyei pap. (IM - REH Barna 1944, 149-150.) 17 Domahidi Béla mezőbergenyei református lelkész szíves tájé-koztatása. A mezőbergenyei református anyakönyvek 1845-tő

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Cluj-Napoca. 895 J'aime · 1 en parlent · 23 personnes étaient ici. Az Erdélyi Református Egyház múltjának.. A Debreceni Református Kollégium diákjainak névsorát Thury Etele tette közzé az általa összeállított Iskolatörténeti Adattár második kötetében, 1906-1908 között, az itt közölt névsor 1588-cal kezdôdik, 1791-gyel zárul, és a felsôfokú oktatásban részesülô tógás diákok neveit tartalmazza

AdatbázisokOnlin

Az erdélyi református egyház alkotmánya - - 92-96 64. A nemzeti fejedelemség megszűnésének hatása - - - - - - - - 92 65. Későbbi alkotmány reformok - - - 94 Az egyházkerületek egyesülése - - - - 97-100 66. Az egyházkerületek közti kapcsolat - 97 67. A debreceni zsinat - - - - - 97 68. A debreceni egyházi törvénykönyv - 9 1818. június 18-án Marosvásárhelyt a várbéli nagytemplomban tartotta ünnepi orációját Antal János (1767-1854) az erdélyi református egyház későbbi püspöke, akkoriban a kollégium régi nyelveket, közönséges és hazai históriát oktató professzora Az egyházi anyakönyvek hiányában csak annyit tudunk, hogy egy Olá György 1650-ben zilahi szenátor volt. Kolozsvárra távozott s kollégiumi tanárként szolgálta az ifjúságot. 1856-1862 között iskolai tanácsos, az erdélyi református és unitárius iskolák felügyelõje. Élete vége felé visszatért szülõvárosába. lozsvári központú Erdélyi Református Egyházkerület egyik al-egysége volt. Az Erdélyi Református Egyházkerület 1877-ben kiadott térképe szerint az egyházmegyét 52 anyaegyház és 39 leányegyház alkotta, lakossága a központ szerepét betöltő Szé-kelyudvarhely várossal együtt 35 634 volt. Területi szempontbó TISZAKERESZTÚRI REFORMÁTUS GYÜLEKEZ A gyülekezet története. 2009 / Adminisztrátor. A reformáció kora óta, mivel a gyülekezet az erdélyi fejedelemséghez tartozott, önkéntesen református vallású. Egyházunk történetéről kevés adatunk van, mivel az orosz hadsereg felszabadítása után minden anyakönyvet le kellett adni

Dél-erdélyi magyarság 1940-1944 A romániai magyar kisebbség kronológiája 1990-2017 Köztes-Európa kronológia 1756-1997 Románia 1989-1996 Szlovákia 1989-1998 Jugoszlávia 1989-1999 Ukrajna 1989-1998 Horvátország 1991-1999 A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989 Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrébe A protestáns egyházak közül az evangélikusoknál szórványosan már a 16. sz. végén, a reformátusoknál a 17. sz.. elején megindult az anyakönyvezés, azonban pl. a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található református egyházi anyakönyvek a 18. századtól maradtak fenn Rákóczi György lengyel hadjáratában, s 1657-ben tatár fogságba kerül, ahonnan szabadulva 1661-ben erdélyi fejedelemmé választják. Ő is komoly, bibliás fejedelem volt, a teológiában jártas, aki bőkezűen támogatta a protestáns egyházakat. A Sárospatakról elmenekült református kollégiumot Gyulafehérvárra telepítette

Őseink nyomában: Családfakutatás az interneten

erdélyi toronygombiratok . Közzététel: 2010-11-29 Utolsó frissítés: 2010 66 emlékirat református (72,52%), 20 unitárius (21,97%), 4 pedig evangélikus templomban fordul elő (4,39%). Vannak olyan települések, ahol egy-két évszázadon keresztül újabb és újabb emlékiratok készültek. Abrudbányán 1784-ben és 1858-ben. 1437 1438. évi erdélyi parasztháború mellékhadszíntere a Nyírségre és a Szamosközre is kiterjedt, így Tarpát is érintette. 6 1417-ig kisnemesi családok is részbirtokosok 10 Tarpa, református parókia, anyakönyvek I., 234. 11 L EHOCZKY 1881/1882. III.: 757 1988 közötti években, a református családkönyv pedig az 1875-1938 közötti években volt használatban. Az 1779-1907 közötti református anyakönyvek je-lenleg Csíkszeredában, a Hargita Megyei Állami Levéltár anyakönyvi fondjában találhatóak. A 20. századi anyakönyvek egy része tudomásunk szerint megsérült A Budapesten 1992-ben, a Regio és az MTA Történettudományi Intézet kiadásában azonos címmel megjelent kötetből a 23-69. és 103-131. oldalak teljes egészükben (a román népszámlálások és -összeírások 1948-ig, a vonatkozó jegyzetekkel), továbbá a magyar népszámlálásokat taglaló fejezet jelentősen rövidítve és az 1948 utáni népszámlálásokról egy vázlatos. Egyes vidékeken, mint például az északnyugat-erdélyi református egyházmegye (Nagyvárad, Szatmár, Nagybánya és Zilah) vagy 200 községében - részben túlbuzgóságból - már 1974 nyarán megkezdődött az egyházi dokumentumok beszállítása

Anyakönyvek; Letölthető karácsonyi jelenetek; Háromszék hőse: Gábor Áron; Legutóbbi hozzászólások. Karácsony 2010 - Barátosi Református Egyházközség - Sziklára állított életek; Jertek, ünnepeljünk - Vakációs Bibliahét - Barátosi Református Egyházközség - 1. nap - Kivonulás Egyiptomból, Pásk Az anyakönyvek és más hivatalos űrlapok cseréje még évekig tartott. Ha egy hivatal épp kifogyott adott román űrlapból, akkor a régebbi magyaron folytatták a nyilvántartást, amíg újat küldött a román minisztérium. ugyanis ott korábban fenntartási nehézségek miatt a katolikus és a református egyház is átadta az. 1 ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL A Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközségben szolgált és szolgáló lelkészek névsora: Kiss Gyula Somogyi István Gyimóthy Géza Bakonyi Dezsı Magyar István Bátky Miklós dr. Németh Dávid 1997 Borsos Sándor helyettesítı nyugalmazott lelkipásztor Miklós Ádám és Miklósné Sebestyén Katalin. A dél-erdélyi református egyházmegye története. A hunyadmegyei anyakönyvek mindenkit meggyőznek arról, hogy a reformátusok száma száz évvel ezelőtt sokkal kisebb volt, mint ma és hogy majdnem kizárólag főurakból, nemesekből és mesteremberekből állott, egyházközségeik pedig nagyon kicsinyek voltak..

Itt megtalálhatod a rég elveszett rokonai

Az újonnan filmezett anyakönyvek tehát már nem A jelű dobozba kerülnek, hanem a betű nélküli nagysorozatba. A filmtári nyilvántartás azonosító jele a törzsszám. az Erdélyi Kancelláriai Levéltár iratainak túlnyomó része már mikrofilmen kutatható. vagy a református egyházmegyék gyűléseinek. Az anyakönyvek a református parókián voltak akkoriban, mint később kiderült, nagyon jó helyen, mert miután a románok felgyújtották a falut, és majd' minden ház leégett, a parókia pincéjébe nem jutottak el a lángok, és hatvan évvel később a kutató utódok érintetlenül találták a bejegyzést

utaztak Angliába, illetőleg akik a skót református egyház intézményeibe mentek tudásukat bővíteni. A teológus hallgatókra vonatkozó legfontosabb források a Tiszántúli, Tiszáninneni, Dunántúli, Dunamelléki és az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltárak A zabolai református anyakönyvek szerint a tanácskozáson Nagy Antal nemzetőr százados, Bogyó Mihály és Csákány Elek vett részt falunkból, akik az esemény idején kolerával fertőződtek. Betegen szállították haza őket, október 23-27-a között szülőfalujukban érte őket a halál A gimnázium 1930-ban vette fel Bethlen Gábor erdélyi fejede- A segédkönyvek közül a legnagyobb terjedelm ű az anyakönyvek sorozata. Az anya-könyv rögzítette a tanulók sorszámát, nevét, a szülő vagy gyám nevét és foglalkozását, lak- A református egyház gimnáziuma tartott felügyeletet az elemi iskolák felett is, A kiegyezés előtti erdélyi napilapokról Kristóf György készített összefoglaló tanulmányt. Lásd: Kristóf György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig. Cluj-Kvár. 1939. K. Papp Miklós (Dés, 1837. október 29. - Kolozsvár, 1880. február 12.) örmény családból származó hírlapszerkesztő.

Adatbank erdélyi magyar elektronikus könyvtár - történeti

Sipos Gábor bemutatta az általa irányított Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltárat, valamint a náluk őrzött iratokat, valamint beszélt arról, hogy milyen tervekkel készül az intézmény a reformáció emlékévére. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetőjeként a szakmai szervezet tudományos munkáját is ismertette Itt említjük meg, hogy a korábbi (református) vallásos világkép megrendülésében a kibocsátó közösség (esetünkben a helyi református gyülekezet) vallásgyakorlásának módja is szerepet játszhat. Ezt a kijelentést a felei lelkipásztor 80-as években végzett vizsgálatának eredményei igazolják Negyvennyolc órán belül Csilla leányával ismét megjelent és két zsákban megkaptam tőle a dévaványai református anyakönyvek fénymásolatát 1748-tól 1852-ig. Pontosabban 1731-től, mivel a születésekről már 1731-1736 között keletkezett szórványos feljegyzések Full text of Az Erdélyi református egyház története: az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó See other formats. Habár az erdélyi anyakönyvek sok nyitott kérdésre választ adhatnak, a legtöbbjük időben visszafelé csak az 1700-as évekig tartalmaz adatokat. Sokszor nem lehet csak írásos adatok alapján meghatározni a kapcsolatot a bukovinai és erdélyi családok között

Magyarországi Református Egyház - Reformatus

református magyarok nagyobb része Hertelendyfalvára került. Az 1941-es bácskai telepitésig -- a kisebb kirajzások elle-nére -- újra nagy számú és népes családok jöttek létre egy-egy familián belül. A Hidason 1945-ben végleg megtelepedett 105 család közül 30 ömbőli, 17 Balog, 7 Biszak családnevd, stb A református anyakönyvek A margittai egyházi anyakönyvek közül a legrégebbi fennmaradt anyakönyvet 1723-ban kezdték el vezetni, s ez református anyakönyv volt. 32 Az anyakönyv széthullt, 1799-ben újrakötötték, és megjegyzéseket, kiegészítéseket fűztek hozzá Lécfalva - református családkönyvek 740 Székelymuzsna - ref. anyakönyv 1775-1906. 548 Szárazpatak - rom. kat. anyakönyvek 966 Kökös - református családkönyv 175 Kökös - unitárius családkönyv 527 Lécfalva - ref. anyakönyvek 1760-1907 820 Kővári László-Erdély nevez.családai 1854 28 Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban » történeti források » megyei levéltárak: Kereső: Székelyudvarhelyi Református Kollégium iratai: 1687-1948: 137: Intézetek, intézmények, Középfokú oktatási intézmények Anyakönyvek; 3266. Hargita: 48: Serviciul Agricol al Judeţului Ciuc.

Erdelyi reformatus - árak, akciók, vásárlás olcsón

Az 1804-1884 közötti ákosfalvi/nyárádszentbenedeki református anyakönyvek oldalankénti másolatával tudjuk segíteni az ős-keresgélést. Egyéb erdélyi adatforrásaink jegyzéke látható a www.erdelygen.uw.hu és a www.erdelygen.ro honlapokon. Üdv., Kocs János - Sepsiszentgyörgyrő László Gergely Pál Vándorló bukovinai székelyek A bukovinai magyarság helyzete a XIX. század második felében fokozatosan romlásnak indult. Ez nemcsak a közismert gyermekáldásnak, a földek felaprózódásának, a járványoknak és az időjárás viszontagságainak volt tudható, hanem azoknak az illetékes szerveknek is részük volt benne, akik az akkor már 100 éves bukovinai.

Genealógiai tájékoztató Magyar Nemzeti Levéltá

Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban » történeti források » megyei levéltárak Kereső: Szűkítés: - Rendezés: --- Fond szám szerint Évek szerin A REFORMÁTUS EGYHÁZ LEVÉLTÁRAI Eddig 8 ilyen leltár jelent meg, túlnyomórészt az 1867 előtti kormányszékek levéltárairól (Helytartótanács, erdélyi továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár illetékességi körébe tartozó felekezeti és állami anyakönyvek másodpéldányai. A levéltár dolgozóinak száma 18 fő.

Lukács Olga: A vegyes házasságok jogi feltételei az Erdélyi Református Egyházban a XVII-XIX. században. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. 2007/1-2. 44-58. p.; 48., 50. p. Busku Anita Andrea: Lonovics József csanádi püspök és a váradi-rozsnyói vita 1840-ben. In: Levéltári Szemle. Tekintettel arra, hogy a 18. század vége óta vezetett anyakönyvek csaknem hiánytalanul átvészelték az idõk viharait, adataik ettõl fogva - vallás és etnikum erdélyi viszonylatban szoros kapcsolatait szem elõtt tartva - elég megbízhatóan tájékoztathatnak a népszaporulat etnikai vonatkozásairól is. Ám az egyik vagy. Aranyosgyéresi anyakönyvek = KvNLt, Anyakönyvek gyűjteménye, Aranyosgyéres város református egyházközségének anyakönyvei (Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale, Colec ţia necroloage, Parohia reformat ă câmpia Turzii; nr. 70/5; 70/8). SZÜLETÉSI ANYAKÖNYV, Aranyosgyéresi anyakönyvek, 70/5 Király Klár

 • Sygic navigáció vélemények.
 • Iparművészeti egyetem.
 • 3D gun game.
 • Összeolvasás gyakorlása.
 • Yamaha vino műszaki adatok.
 • Félig beépíthető mosogatógép.
 • Dióda lézeres szőrtelenítés debrecen.
 • Arany jános családi kör képek.
 • Messenger helymeghatározás beállítása.
 • Her2 mellrák.
 • Logikai fejlesztő játékok.
 • Suzuki s cross színek.
 • Megmagyarazhatatlan targyak.
 • Vízbontás endoterm.
 • Mikor érte sopront a 2 világháborúban súlyos bombatámadás.
 • Install Windows on macbook.
 • Creativecloud adobe.
 • Magyar nyelvtan gyakorló feladatok 2 osztály nyomtatható.
 • Medvetalp másik neve.
 • Fejtámla készítése.
 • Lego friends kockashop.
 • Rétegelt lemez gyártás.
 • Trx500fm.
 • Travis Scott shop.
 • Xbox one telenor vásárlás.
 • Fogágy gyulladás kezelése.
 • Ravenswood wikipedia.
 • Nagyon lent van a baba buksija.
 • Fülcimpa hátulján csomó.
 • Hajdúság étterem gödör menürendelés.
 • Feladatszervező program.
 • Kertművészeti tanszék.
 • A középkori európa vázlat.
 • Kardinális málnatorta.
 • Ithaca imdb.
 • Yamaha vino műszaki adatok.
 • Mernyei általános iskola.
 • Soproni egyetem tablók.
 • Facebook debug.
 • Vérömleny kezelése házilag kutyáknál.
 • Telefon nem fogad hívásokat.